0
[ 18 06 2007 ]

Seminar o solarnim sistemima REHAU SOLECT - Beè 12-15.jun 2007

U periodu od 12. do 15. juna 2007 godine REHAU je u svom Centru za Jugoistoènu evropu koji se nalazi u blizini Beèa (Austrija) održao još jednu u nizu svojih uspešnih Akademija. Ovog puta tema REHAU Akademije su solarni sistemi - REHAU Solect. Seminaru je pohaðala grupa projektanata, instalatera i distributera opreme za grejanje i solarne sisteme. Opširnije...
Ove stranice naše web prezentacije namenjene su pre svega tehnièkim inovacijama naših dobavljaèa ali ovo studijsko putovanje je zaista vredno pomena pre svega zbog aktuelnosti teme kojom se bavilo-obnovljivi izvori energije, solarni sistemi. Rehau kao svetski priznati proizvodjaè opreme za termotehnièka postrojenja još jednom je potvrdio svoju reputaciju i to pre svega u onome po èemu se prepoznaje a to je "KNOW HOW" i sveobuhvatnost materije kojom se bavi. Prvi dan Akademije predavaè g-ða Mihaela Vezmar je posvetila teoriskoj obuci za primenu solarnih sistema, naèin dimenzionisanja i upoznavanje sa proizvodnim programom Rehau-a u ovoj oblasti. Detaljno su predstavljeni svi elementi koji èine instalacije solarnih sistema kao i gotova rešenja po sistemu "kljuè u ruke". Takoðe, predavaèi su nas upoznali i sa REHAU PHOTOVALTAIK sistemima (solarne æelije za proizvodnju elektriène energije iz sunèevog zraèenja) koji su u sve veæoj primeni u Evropi. Prenešena su nam iskustva iz dosadašnjeg rada i naèin primene u praksi. Prodaja ovih æelija i sistema REHAU æe otpoèeti u toku sledeæe godine. Nakon završetka predavanja napravljen je obilazak i druženje u vinariji iz 1576 godine koja je i dan danas skoro netaknuta.

Drugi dan je posveæen praktiènoj obuci za primenu i montažu sistema. Predusretljivi domaæin g-din Alexander Schwarz je za potrebe obuke u dvorištu firme postavio mini krovnu konstrukciju na kojoj je vršena praktièna demostracija montaže sistema. Ostatak dana je posveæen obuci za primenu i podešavanje regulacije koja prati ove solarne sisteme. Obuka je vršena na simulatoru regulacije koji je prilagodjen za praktiènu obuku. Nakon predavanja napravljen je obilazak impozantne kraljevske palate Marije Terezije- Schoenburnn a zatim šetnja centrom Beèa. Nakon veèere održalo se neformalno prvenstvo u kuglanju u kome nije bilo pobednika. Treæi dan je iskorišæen za posetu okrugu Gussing smeštenom na jugoistoku Austrije. Ovaj okrug sa ukupno 27.000 stanovnika je jedinstveno po tome što je skoro potpuno nezavisno po pitanju energije (toplotne i elektriène). Zahvaljujuæi preduzimljivosti g-dina Wernera Rauscher koji je 1990 godine zapoèeo akciju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije kao što su biodizel, biogas, sunèevo zraèenje. Na taj naèin je od jedne provincije na granici države napravio pravo svetsko èudo i uspeo da je spasi od propadanja. Uspeo je da napravi novih 1400 radnih mesta, pokrenuo mlade ljude, sredio školske ustanove i napravio svetski priznato mesto. g-din Werner se danas bavi edukacijom drugih okruga na primeni iskustva iz Gussinga i na taj naèin pokušava da èuva planetu Zemlju kao zdravu sredinu za život.

REHAU je na ovaj naèin pokazao da je dobar domaæin i pre svega pravi saradnik u buduæim poduhvatima na primeni dobijanja energije iz obnovljivih izvora energije. U prvom redu od sunèeve energije preko solarnih kolektora i foto naponskih æelija a zatim i iz geotermalne energije preko toplotnih pumpi koje su veæ u eksploataciji u Evropi a jedna se upravo postavlja i kod nas u Vojvodini. U isto vreme koristim priliku da se zahvalimo domaæinima iz REHAU-a. Rehau Akademiju je pohadjalo 24 osobe iz cele Srbije. Celo predavanje je pratila izuzetno korisna brušura za solarne sisteme u izdanju Rehau-ovog predstavništva u Beogradu. Brošuru možete dobiti elektronskom postom ako nam se obratite na email.
Kompletan program Rehau solarnih sistema moæi æete u narednim danima da pronadjete i u našoj ponudi i na našim web stranama.
« Prethodna strana