0
[ 16 05 2007 ]

Centrometal - Kotao na drva (piroliza) BIO-TEC 18-80kW

Centrometal je otpoèeo serijsku proizvodnju kotlova na drvo Bio-Tec snage 18-80 kW koji procesom pirolize u potpunosti sagorevaju gorivo.
Èelièni toplovodni kotao Bio-Tec nominalne snage od 18 do 80 kW predviðeni su za loženje drvom i drvenim ostacima. Namenjeni su za grejanje od najmanjih pa do objekata srednjih velièina. Principom pirolize gorivo u potpunosti sagoreva. Prostrano ložište omoguæava loženje gorivom dužine 500mm za manje snage pa sve do 930mm za snage od 80kW. Vreme trajanja jednog punjenja iznosi najmanje 5 sati sa moguænošæu produženja na ceo dan ukoliko je potreba za grejanjem smanjenja. Kotao ima moguænost održavanja žara do 12 sati pa je nepotrebno u tom roku sprovoditi proces potpale ako se želi nastaviti sa loženjem. Radom kotla upravlja fabrièki ugraðena regulacija. Kotao se ugraðuje na instalaciju centralnog grejanja posredno preko termostatskog trokrakok ventila i akumulacijskog bojlera CAS. Karakteristike kotla Bio-Tec - toplovodni kotao za centralno grejanje predviðeni za loženje drvom, drvenim briketima i ostacima drva, sadržaja vlage ispod 25% - savremeni kotao u kojem proces pirolize temeljno sagoreva gorivo. Potreba za èišæenjem pri temeljnom sagorevanju se javlja 3 - 4 dana ako kotao radi sa maksimalnom snagom, ili reðe ako je kotao manje optereæen. - konstrukcijska rešenja odvoðenja gasova sagorevanja i njihovo dodatno sagorevanje osiguravaju visoki stepen iskorišæenja kotla (do 91%) što ga èini "izuzetno štedljivim" - ekološki je prihvatljiv jer postiže niske sadržaje štetnih sastojaka u izlaznim dimnim gasovima - velika vrata i ložište kotla omoguæuju loženje krupnim gorivom i jendostavno èišæenje i održavanje - isporuèuje se fabrièki ožièen sa ugraðenom kotlovskom regulacijom koja upravlja kotlom - kotlovksa regulacija upravlja procesom izgaranja, cirkulacionom pumpom u primarnom krugu (kotao-akumulacija), cirkulaciona pumpa u krugu grejanja (akumulacija - grejno telo) cirkulaciona pumpa sanitarne vode i daje informacije na kotlovskoj regulaciji i sobnom termostatu o potrebi punjenja ložišta gorivom. - predviðen je za ugradnju u otvorene ili zatvorene sisteme centralnog grejanja iskljuèivo preko akumulacionih bojlera CAS
« Prethodna strana