0
[ 16 05 2007 ]

AQUAMAX - pumpe i hemikalije za tretman i odrzavanje instalacija

Preduzeæe Aquamax iz Italije je u skladu sa svojim dugogodišnjim iskustvom u problematici održavanja toplovodnih instalacija razvio èitavu gamu pumpi, opreme i hemijskih sredstava.
Namena ovih pumpi je pre svega èišæenje izmenjivaèa i zatvorenih toplovodnih sistema. U skladu sa potrebama razvijene su dve serije pumpi Promax kao osnovni model i Evolution kao poboljšana verzija. Poboljšanje modela Evolution se ogleda pre svega u specijalnomo plastiènom poklopcu otpornom na udare. Namena poklopca je da hermetièki zatvara pumpu i spreèi isparavanja hemijskih supstanci a takoðe u poklopcu su smešteni svi kablovi i creva i na taj naèin pumpa postaje kompaktna i jednostavna za nošenje i transport. Oba modela su opremljena sa novim PowerFlow invertorom kojim se menja smer protoka teènosti i na taj naèin se deluje na naslage iz oba smera. Telo pumpe izraðeno je bez lemljenja iz samo dva dela što èini servisiranje i održavanje veoma jednostavnim. Zamena bilo kog dela može da izvede rukovaoc pumpe bez potrebe za nekom specijalnom intervencijom i alatom. Specijalni levak omoguæava da se rezervoar napuni hemijskim sredstvom sa potpunom sigurnošæu. Hemijska sredstva U skladu as iskustvom i potrebama instalacija razvijeno je više grupa hemijskih sredstava predviðenih za primenu u Aquamax pumpama. uklanjanje i neutralizacija kreènih naslaga i taloga korozije MAX DR Energetic (bakar, èelik) MAX DR (bakar, èelik) MAX DA (aluminijum) MAX PL (mesing, èelik) MAX PLZ (cink) MAX ZL (cink) MAX N (neutralizacija) ANTIFOAM (protiv penušanja) restauracija, oèuvanje i anti-friz MAX FLIUD MAX FLUID -20 MAX FLUID AT uklanjanje nesagorelih naslaga sa površine toplotnih izmenjivaèa i unutrašnjih kotlova CLEAN SOL FUMI DETERMAX DETERMAX SPREJ
« Prethodna strana