0
[ 26 02 2007 ]

Održan Redovan godišnji sastanak servisera gasnih kotlova Fondital

U prostorijam na?eg preduzeća odr?an je sastanak servisera gasnih kotlova Fondital. S obzirom da je zimska sezona na kraju sagledani su rezultati pro?logodi?njeg rada, predočene promene u organizaciji i planovi za 2007 godinu.
Na početku sastanka je istaknut mali kuriozitet a to je da sastanku prisustvuju svi serviseri sa spiska Ovla?ćenih servisera. Izneti su podaci o prodaji uredjaja u 2006 - toj kao i planovi za 2007. godinu. S obzirom na povećani obim posla prinudjeni smo da pro?irimo servisnu mre?u kao i formiranje ispitnog centra i centra za obuku. S tim u vezi primljen je novi kolega koji će se baviti organizacijom i rukovodjenjem Servisne slu?be te je iskori?ćena prilika za njegovo predstavljanje serviserima. Serviserima su predočeni njegovi zadaci i obaveze. Na sastanku su iznete novosti i promene u organizaciji servisne slu?be. Serviseri su izneli svoje mi?ljenje, sugestije i predloge po pitanju uredjaja i onoga ?to bi njima olak?alo rad u narednom periodu. U saradnji sa renomiranom nemačkom Wurth odr?ana je prezentacija alata i hemijskih sredstava namenjenih či?ćenju i odr?avanju uredjaja kao i zaprivnih sredstava koja se koriste u gasnoj tehnici. Zavr?etak sastanka je protekao u opu?tenom razgovoru i dru?enju servisera. Eta?-Servisna slu?ba
« Prethodna strana